WŁADZE STOWARZYSZENIA/STATUT/SPRAWOZDANIA

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

SPRAWOZDANIA

 

Treść statutu uchwalona przez Walne Zebranie Członków w dniu 17.05.2013r.

STATUT

Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku

 

§  1

1.       Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ , w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

2.       Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republika Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina i inne kraje, w których działają organizacje polonijne.

3.       Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego określoną w Ustawie z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

4.       Stowarzyszenie  posiada swoje logo: kwiat słonecznika, w środku czerwone serce na białym tle i napis RUBIEŻ, na listku  w czarnej obwódce napis Stowarzyszenie Pomocy.

5.       Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci ze swoim logo i napisem w otoku wskazującym na nazwę i siedzibę.

6.       Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§  2

Celami Stowarzyszenia jest:

1)       udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,

2)       udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z  krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,

3)       pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa się  w nich nauka języka polskiego,

4)       pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,

5)       patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,

6)       pomoc  placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej  dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi  na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim.

 

§  3

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1)       współpracę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w krajach, do których kierowana jest pomoc,

2)       współpracę z podmiotami gospodarczymi, szkołami oraz uczelniami wyższymi,

3)       współpracę z placówkami ochrony zdrowia, opieki społecznej itp.,

4)       współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz w krajach wymienionych w § 1 pkt.2

5)       występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie określonych programów,

6)       organizowanie zbiórek pieniężnych,

7)       organizowanie koncertów charytatywnych, festiwali, konkursów, wystaw artystycznych i innych imprez kulturalnych oraz oświatowych z udziałem m.in. zespołów i artystów pochodzących z krajów wymienionych w §1 pkt. 2 oraz z Polski,

8)       współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami kombatanckimi, Kościołami, prasą, radiem, telewizją.

 

 

§  4

1.       Członkami Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.       Stowarzyszenie posiada członków:

a)       zwyczajnych

b)       wspierających

c)       honorowych.

3.       Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4.       Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały  Zarządu Stowarzyszenia.

5.       Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6.       Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.       Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 5

1.       Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b)       wykluczenia przez Zarząd:

·         z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

·         z powodu nie płacenia składek przez okres 12 miesięcy

·         z powodu rażącego naruszenia statutu i dobrego imienia Stowarzyszenia

c)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d)       śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.       Uchwałę Zarządu o skreśleniu przekazuje się  byłemu członkowi w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.  Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

3.       Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia  mają prawo:

a)       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

b)       zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia

c)       być informowanym o działalności i pracach Zarządu

d)       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

e)       być wybranym na funkcję Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

4.       Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)       przestrzegać postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków

b)       opłacać składki członkowskie,

c)       czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

d)       dbać o mienie Stowarzyszenia.

5.       Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

6.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

7.       Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§  6

1.      Władzami Stowarzyszenia Pomocy  Rubież są:

a)       Walne Zebranie Członków

b)       Komisja Rewizyjna

c)       Zarząd.

2.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.      W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu i nie częściej niż dwa razy.

 

§  7

1.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)       uchwalanie statutu i jego zmian;

b)       wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

c)       wybór Prezesa Stowarzyszenia;

d)       rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e)       podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

f)         udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g)       ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia

h)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)         rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)       wybór, na wniosek minimum 3 członków Stowarzyszenia, Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie przedkłada Zarząd.

2.       Walne Zebrania Członków odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

3.       W Walnym Zebraniu Członków biorą  udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

4.       Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być także zwołane przez Komisję rewizyjną. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5.       Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.       Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

7.       W przypadku braku quorum na  Walnym Zebraniu  Członków Zarząd zwołuje Walne Zebranie  Członków w drugim terminie, co najmniej  30 minut  po pierwszym terminie.. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Nie dotyczy to uchwał w sprawach, o których mowa w § 15.

 

§  8

1.       Zarząd jest powoływany do kierowania  działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2.       Zarząd Stowarzyszenia liczy od 4 do 5 członków, w tym Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków.

3.       W skład Zarządu wchodzą ponadto: jeden lub dwaj Wiceprezesi, Sekretarz, jeden lub dwaj Członkowie. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesów i Sekretarza. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu składają stosowne oświadczenia w tym zakresie.

4.       W pracach Zarządu, z głosem doradczym i na zaproszenie Prezesa  może brać udział Honorowy Prezes Stowarzyszenia.

5.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Posiedzenie Zarządu może również zwołać Wiceprezes, a także Komisja Rewizyjna.

6.       Do kompetencji Zarządu należy:

a)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b)       realizacja celów Stowarzyszenia;

c)       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

d)       ustalanie  planów pracy;

e)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

f)         zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z działalności Stowarzyszenia;

g)       składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków z działalności Stowarzyszenia;

h)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

i)      przedstawianie na Walnych Zebraniach Członków kandydata na funkcję Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;

j)     podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków;

k)       w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

l)    podejmowanie uchwały w sprawie zatrudnienia niezbędnych osób w celu realizacji zadań statutowych.

7.       Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia mogą podpisywać wszyscy członkowie Zarządu. Do zawierania umów, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

8.       Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.

8.       W sprawach nie wymagających oświadczenia woli Zarząd reprezentuje Prezes.

 

§ 9

1.       Honorowym Prezesem Stowarzyszenia może zostać wybrany członek zwyczajny, który posiada szczególne zasługi dla organizacji. Walne Zebranie Członków określa okres na jaki wybiera Honorowego Prezesa.

2.       Honorowy Prezes Stowarzyszenia może reprezentować   Stowarzyszenie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd, ale bez prawa podpisywania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań.

3.       Walne Zebranie Członków może wybrać na  dany okres tylko jednego Honorowego Prezesa.

 

§  10

1.       Komisja Rewizyjna  powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)       nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)       nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zostając wybranymi do Komisji Rewizyjnej składają stosowne w tym zakresie oświadczenia,

c)       mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4.      Komisja Rewizyjna sprawdza co najmniej raz w roku sprawozdania, bilanse i dokumenty księgowe przedkładane przez Zarząd.

5.      Komisja Rewizyjna przedkłada wniosek na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium  Zarządowi.

6.      Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

9.       Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.

7.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 

§  11

1.       Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, ofiarności publicznej.

2.       Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3.       Wysokość składki ustala się w kwocie 1 zł za jeden miesiąc, czyli 12 zł za rok kalendarzowy. Członkowie opłacają składki za dany rok nie później niż do końca I kwartału roku, którego dotyczą składki.

4.       Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

5.       Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

6.       Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na:

a)       cele  określone niniejszym statutem,

b)       bieżące utrzymanie Stowarzyszenia.

7.       Gospodarowanie majątkiem  Stowarzyszenia jest jawne.

 

§ 12

Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§  13

1.      Stowarzyszenie może ustanowić odznakę honorową wg wzoru stanowiącego logo.

2.      Odznakę przyznaje Zarząd w drodze uchwały najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia oraz osobom fizycznym i prawnym wspierającym działalność  Stowarzyszenia.

3.      Potwierdzeniem przyznania odznaki jest dyplom.

 

§ 14

1.       Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

2.       Uchwałę o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§ 15

1.       Stowarzyszenie może być rozwiązane na wniosek co najmniej połowy członków i uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu  Członków przy obecności co najmniej połowy członków.

2.       Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.

 

§ 16

Zmiany statutu uchwalane są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami  niniejszego statutu lub spornych mają zastosowanie przepisy dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń.

 

§ 18

Statut niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu  17.05.2013r.

 

 

ZARZĄD

Prezes

Antoni Poźniak

Wiceprezes       Danuta Dakowicz
Sekretarz       Wioletta Krawczuk

Członek Zarządu   

   Jarosław Kozłowski

Członek Zarządu

Artur Żyłkowki

 
KOMISJA REWIZYJNA
 

Przewodniczący

Wanda Dzierżyńska

Członek

Jadwiga Ragiel

Członek

Jerzy Kamiński

POWRÓT

SPRAWOZDANIA
 
    Sprawozdanie za rok 2022.
 
    Sprawozdanie za rok 2021.
 
    Sprawozdanie za rok 2020.
 
    Sprawozdanie za rok 2019.
    Sprawozdanie za rok 2018.
 
    Sprawozdanie za rok 2017.
 

    Sprawozdanie za rok 2016.

    Uchwała zarządu z 12.06.2017r. zatwierdzająca bilans i sprawozdanie

 

    Sprawozdanie za rok 2015.

    Uchwała zarządu z 27.06.2016r. zatwierdzająca bilans i sprawozdanie

 
    Sprawozdanie za rok 2014.
 
    Sprawozdanie za rok 2013.
 
    Sprawozdanie za rok 2012.
 
    Sprawozdanie za rok 2011.
 
    Sprawozdanie za rok 2010.
 
    Sprawozdanie za rok 2009.

POWRÓT