AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2019

 
30.12.2019
 

 

SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

                    W dniu 30.12.2019 roku zakończono realizacje zleconych zadań w ramach zawartej Umowy NR.204/BPOL.0412.544A.2019 przez Stowarzyszenie Pomocy Rubież z Kancelarią Senatu RP w związku ze sprawowaną opieką Senatu Rzeczpospolitej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019.roku.

Partnerem Stowarzyszenia w Republice Białoruś do realizacji zadań w ramach podpisanego porozumienia jest Diecezja Grodzieńska Kościoła Rzymskokatolickiego w Grodnie.

Zrealizowane zadania stanowią wsparcie kontynuowanej inwestycji pn. Rekonstrukcja i Odbudowa zabytkowego Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII w Grodnie związanego z dziejami Polskimi na Kresach. Realizacja tych zadań umożliwi przyśpieszenie oddania do użytkowania jednego pionu odbudowywanego Klasztoru i wdrożenie realizacji przedsięwzięć społecznych i kulturalnych na rzecz Polaków zamieszkujących w Grodnie i Diecezji Grodzieńskiej.

W okresie od czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2019 roku wykonano i oddano do użytku określone zadania programowe, które przyniosły następujące efekty:

1. Wykonano wewnętrzną instalację sieci wodociągowej i kanalizacji w części obiektu mierzonej liczbą jednostek na 1194 m2.

2. Wykonano instalację sieci centralnego ogrzewania wewnątrz części obiektu mierzonej liczbą jednostek na 1194m2.

3. Wykonano, wybudowano wewnętrzne ściany podziałowe o powierzchni mierzonej w m3= 32m3

4. Wykonano część instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu mierzonej w m2 =500 m2.

Realizacja tych zadań wspierających podstawy cel Rekonstrukcji i Odbudowy Polskiego pochodzenia Klasztoru Sióstr Brygidek z XVII wieku była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Senatu RP w wysokości 301 392 PLN w 2019 roku w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą o czym informujemy z wdzięcznością i satysfakcją dobrze wykonanej pracy na rzecz polskiej społeczności.

                                                                      

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ.

 

POWRÓT

 
13.12.2019
 

Dnia 13 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Pomocy Rubież jak co roku tradycyjnie zaprosiło na opłatek przy wigilijnym stole zwolenników i przyjaciół Stowarzyszenia.

 Spotkanie miało wyjątkowy charakter, jako że odbyło się w roku, w którym Rubież obchodziło 25-lecie swojej działalności.

Prezes Stowarzyszenia Rubież Pan Józef Kulikowski podsumował prace za rok 2019. Wszystkie cele, które zostały zaplanowane pomimo trudności zostały osiągnięte.

Dla Stowarzyszenia była to nagroda za trud i ciężką pracę. Dodało nam to siły i wiary do optymistycznego spojrzenia w nadchodzący 2020r.

Spotkanie opłatkowe uświetnili dostojni goście:

-        Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Ordynariusz Diecezji Białostockiej

-        Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

-        Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej

-        Pan Poseł Mieczysław Baszko

-        Pan Senator Mariusz Gromko

Na naszym spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli samorządów, wojska, policji i Lasów Państwowych w Białymstoku oraz prezesów i dyrektorów firm, jak też członków Stowarzyszenia Pomocy Rubież, sponsorów i sympatyków.

Dziękujemy wyjątkowym  gościom, przyjaciołom, sponsorom, członkom Stowarzyszenia i wolontariuszom za pomoc i wsparcie bez którego nie bylibyśmy w ciągu minionych 25 lat niczego osiągnąć.

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                Józef  Kulikowski

 

 

 
 
 
 
 

POWRÓT

 
15.11.2019
 

Delegacja Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” w dniu 15 listopada 2019  wizytowała postęp prac na budowie w ramach realizacji zadań zleconych przez Kancelarię Senatu RP ze Stowarzyszeniem Pomocy RUBIEŻ na podstawie zawartej Umowy NR.204/BPOL.0412.544A w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Z dumą stwierdzamy, że prace przebiegają z należytą starannością i dbałością.

·         Prezes Józef Kulikowski,

·         Sekretarz Wanda Dzierżyńska,

Członkowie:

·         Poseł Mieczysław Baszko,

·         Krzysztof Łobacz

·         Danuta Dakowicz,

 
 
 
 
 

 SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

POWRÓT

 
24.07.2019
 

We środę, 24 lipca 2019r. dotarł do Białegostoku z Berlina drugi transport  łóżek szpitalnych i innego sprzętu medycznego tak przydatnego osobom niepełnosprawnym.

Tym razem darowiznę zorganizował nasz kolega i członek Rubieży Roman Brodowski od ponad 30 lat zamieszkały w Berlinie, ale zawsze pamiętający o Polsce. Dzięki Jego kontaktom i współpracy z organizacjami polonijnymi za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Rubież do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J. Śniadeckiego trafiły łóżka w liczbie 23 oraz inny sprzęt jak chodziki, wózki. W tym miejscu przypominamy, że Zakład ten pomagaliśmy wyposażyć, również w łóżka, szafki, meble, chodziki itp. pozyskane w 2013r. z Niemiec. Jak wszystko, po kilku latach użytkowania wyposażenie wymaga uzupełnienia, wymiany i mamy nadzieję, że przywiezione łóżka będą dobrze służyły chorym w naszym mieście.

Tą drogą dziękujemy Romanowi Brodowskiemu i pocichutku liczymy na dalszą pomoc, a jest to sprzęt bardzo potrzebny naszej służbie zdrowia.

 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
12.06.2019
 

12.06.2019r.w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się jubileusz 25 lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ, pod hasłem:

„ZA DOBROĆ SERCA I PASJĘ NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM”.

W części artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Artystyczny Zespół Wojska Polskiego.

Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia nakreślając jego historię, dorobek, osiągnięcia i cele.

W trakcie tej uroczystości  przypomniano mieszkańcom regionu i Polakom mieszkającym poza granicami  w regionach graniczących z województwem podlaskim  historię Stowarzyszenia.  Zaprezentowano osiągnięcia   działalności społecznej na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, szpitali, szkół, pielęgnowania polskości, działań na rzecz mniejszości polskiej poza granicami kraju na przestrzeni 25 lat.

W tym roku mija  25 lat  od zarejestrowania Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w celu realizacji pomocy społecznej dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Wymiernym efektem pełnionej misji społecznej jest przekazanie najbardziej potrzebującym Polakom za wschodnią granicą ton żywności , odzieży, sprzętu medycznego. Sprowadzany z Niemiec sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych i dla podlaskiej służby zdrowia pomaga wielu potrzebującym. Działania te są możliwe dzięki współpracy z niemiecką organizacją charytatywną.

Od kilku lat  Stowarzyszenie  zaangażowane jest w ratowanie polskich zabytków na Kresach, był to miedzy innymi projekt odbudowy dawnego klasztoru podominikańskiego w Nowogrodku (zakończony w 2017r.), a od ubiegłego roku współuczestniczy w rekonstrukcji i wyposażaniu budynku klasztoru Brygidek w Grodnie (zabytek z XVII wieku), który będzie przeznaczony na działalność społeczno-kulturalną, oświatową prowadzoną przez Diecezję Grodzieńską i Caritas Grodno.

 Stowarzyszenie współpracuje z polskimi organizacjami na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wspiera ich prace i działalność w dziedzinach oświaty, kultury, sportu.

Od 25 lat Stowarzyszenie realizuje cele statutowe  charytatywnie z pomocą firm i osób fizycznych, samorządów, kościołów, rożnych instytucji którym nie są obojętne sprawy społeczne. Jubileuszowe  obchody w tym   koncert  był  okazją do wyróżnienia i odznaczenia szczególnie zasłużonych działaczy  społecznych  oraz przedstawicieli firm  którzy przez wiele lat wspierają działalność stowarzyszenia.

Bez sponsorów z Polski i to z całego kraju nie byłoby możliwości realizacji  tych zadań; stąd  w trakcie  uroczystego koncertu złożono podziękowania wszystkim  wspierającym  działalność Stowarzyszenia. Wręczono okolicznościowe statuetki dla zasłużonych działaczy społecznych  oraz przedstawicielom firm .

W uroczystości wzięło udział ok.700 osób w tym: posłowie RP. Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych jak: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego ,Prezydent Białegostoku, przedstawiciele duchowieństwa ;Arcybiskup Archidiecezji Białostockiej, Arcybiskup białostockiego i Gdańskiego kościoła prawosławnego. zaproszeni goście z Białorusi, Litwy, Niemiec, konsul RP z Białorusi (Grodna, Brześcia), członkowie i wolontariusze stowarzyszenia, współpracujące  organizacje, instytucje, firmy,

Obchody jubileuszu  25 lat działalności Stowarzyszenia objęli honorowym patronatem:

Patronat Honorowy Wojewody Podlaskiego

Patronat Honorowy Prezydenta  Białegostoku

Patronat Honorowy   Arcybiskupa Diecezji

Patronat Honorowy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego kościoła prawosławnego.

Koncert był też okazją do  promocji województwa podlaskiego.

 
Uroczystości zostały objęte Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
 
 
 

Serwis zdjęciowy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
16.03.2019
 

Na zaproszenie Diecezji Grodzieńskiej zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rubież zorganizował wyjazd do Grodna, aby zapoznać się z postępem prac przy renowacji klasztoru Brygidek.

W projekcie rekonstrukcji i wyposażania klasztoru od dwóch lat uczestniczy nasza organizacja, staramy się o środki finansowe, reklamujemy i zabiegamy o pomoc w przywróceniu do użytkowania tego pięknego zabytku z XVII wieku, tak mocno związanego z historią i kulturą polską.

Na jednodniowy wyjazd do Grodna zaprosiliśmy naszych sponsorów, dobrodziejów, firmy i instytucje, które odpowiedziały na apel o ratowaniu zabytku. Wybrali się m.in. poseł na Sejm RP i członek Rubieży Mieczysław Baszko, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak wraz z kilkoma nadleśniczymi, prezes Rogowski Development Remigiusz Rogowski, dziennikarze i inni.

W czasie spotkania w Diecezji Grodzieńskiej w odremontowanych kilku pomieszczeniach klasztornych mogliśmy się zapoznać ze szczegółowym harmonogramem prac, planami na rok bieżący oraz planami wykorzystania sukcesywnie oddawanych do użytku pomieszczeń i sal.

JE biskup Aleksander Kaszkiewicz dziękował wszystkim za okazaną dotychczas pomoc, przedstawił zamierzenia na rok bieżący, a przede wszystkim mówił o tym jak ważna jest to inwestycja dla polskiej społeczności w Grodnie, a także dla pielgrzymów i turystów z Polski i Europy w kontekście wprowadzonego ruchu bezwizowego do Grodna i okolic.

Następnie ks. kanonik Aleksander Sosnowski, odpowiedzialny z ramienia Diecezji Grodzieńskiej za projekt rekonstrukcji / odbudowy klasztoru oprowadził nas po klasztorze. Widać znaczący postęp prac od ubiegłego roku, szczególnie tych związanych z mediami, instalacjami, zabezpieczeniami oryginalnych siedemnastowiecznych sklepień, położono już w części pomieszczeń i  korytarzu tynki wg wzoru jak przed trzystu laty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dziedzińcu klasztornym obejrzeliśmy odrestaurowany prawie w 80 % drewniany lamus. Ten budynek naprawdę jest piękny i robi wrażenie, a jak otworzy swoje podwoje na mini muzeum będzie wielką atrakcją.
 
 
 
 

Na zakończenie część naszych gości, którzy nie byli jeszcze w Grodnie mogła zwiedzić kilka najważniejszych zabytków, a opowiadała o tym mieście Joanna Niemczynowska – Polka z rodziny zamieszkałej na tych ziemiach od pokoleń i współpracująca z nami ponad 25 lat.

Mamy nadzieję, że ten wyjazd  i możliwość zapoznania się z projektem zaowocuje kontynuacją pomocy i wspieraniem odtworzenia polskich zabytków na Kresach.

 

POWRÓT

 
23.01.2019
 

Z inicjatywy Mieczysława Baszko - Posła na Sejm RP. w dniu 23.01.2019r. odbyło się robocze spotkanie z Szanowną Pania Marią Koc -wicemarszałkiem Senatu RP. i z  Szanowną Panią Janiną Sagatowską - przewodniczącą Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

 

W spotkaniu uczestniczyli Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz -  Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej oraz Szanowny Pan Józef Kulikowski - prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” z Białegostoku.

 Głównym tematem spotkania była  dalsza współpraca i pomoc Polakom na Wschodzie.

 
 
 
 
 
 

POWRÓT